Diễn Đàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam

Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

HỒ CHÍ MINH

Posted by diendantncsvn trên 17/12/2008HỒ CHÍ MINH – TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 2-9-1945

Tuyên ngôn độc lập

Quốc ca

Quốc ca Việt nam

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Lễ quốc tang chủ tịch Hồ chí Minh

Tài liệu về cuộc đời hoạt động của Hồ chí Minh


(tên thật: Nguyễn Tất Thành; tk. Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh khác; 19.5.1890 – 2.9.1969), lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc; người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc thế kỉ 20; danh nhân văn hoá thế giới. Quê làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất tại Hà Nội. Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên trong thời kì phong trào cứu nước sôi nổi. Học Trường Quốc học Huế, rồi làm giáo viên tiểu học. Tháng 6.1911, Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp tàu buôn đô đốc Latusơ Tơrêvin (Latouche Tréville) của Pháp, rời Việt Nam tìm đường cứu nước, qua Pháp, Hoa Kì, Anh; cuối 1917, trở lại Pháp. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919). Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, với tên Nguyễn Ái Quốc, gửi đến Hội nghị Vecxay (Versailles) bản Yêu sách đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam (1919). Năm 1920, tại Đại hội Tua (Tours) của Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Tham gia thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa (1921); xuất bản báo “Le Paria” “Người cùng khổ” ở Pháp (1922). Năm 1923, được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản; cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Năm 1925, tại Trung Quốc, tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức; thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu với tổ chức nòng cốt là Cộng sản đoàn, đào tạo cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mac – Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925), báo “Thanh niên” (1926), “Đường kách mệnh” (1927).

Đầu 1930, chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định chính cương, điều lệ, sách lược vắn tắt của Đảng. Tháng 6.1931, bị đế quốc Anh bắt giam tại Hồng Kông (Hong Kong), được trả lại tự do (1933). Mùa xuân 1934, sang Liên Xô, vào học Trường Đại học Lênin, rồi làm nghiên cứu sinh ở Viện Nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa của Quốc tế Cộng sản tại Matxcơva. Năm 1935, tham gia Đại hội VII Quốc tế cộng sản với tư cách đại biểu tư vấn. Tháng 9.1938, rời Viện Nghiên cứu các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa để về nước.

Ngày 28.1.1941, Hồ Chí Minh về Cao Bằng. Chủ trì Hội nghị VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5.1941) – hội nghị quyết định đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (tức Mặt trận Việt Minh). Năm 1942, bị chính quyền của Tưởng Giới Thạch bắt giam ở nhiều nhà tù của tỉnh Quảng Tây; trong hoàn cảnh đó, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ “Nhật kí trong tù”. Lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (12.1944), xây dựng căn cứ địa Việt Bắc. Chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 – 15.8.1945) và Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 – 17. 8.1945) tại Sơn Dương, Tuyên Quang, quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; được Đại hội Quốc dân bầu làm chủ tịch Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đại biểu Quốc hội khoá I, II, III và được Quốc hội liên tục bầu làm chủ tịch nước (3.1946 – 9.1969). Từ 2.1951 đến 9. 1969, chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khoá II, III).

Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, Kháng chiến chống Mĩ cứu nước và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các tác phẩm, các bài viết được in thành bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” (gồm 12 tập). Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, lòng yêu dân thắm thiết, gắn bó với nhân dân; về tinh thần đoàn kết, về đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, nhà tư tưởng vĩ đại của dân tộc Việt Nam; là một vĩ nhân được UNESCO phong danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”. Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là “Thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỉ nguyên độc lập tự do của Tổ quốc, kỉ nguyên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của dân tộc ta.

Báo Đức đăng bài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

VNA 07/09/2009 – Báo “Nước Đức mới” (Neues Deutschland) số ra ngày 5/9 đã đăng trang trọng bài viết với tựa đề “Một lãnh tụ cách mạng” của tác giả Hellmut Kapfenberger nhân dịp 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả cuốn hút người đọc ngay từ những dòng đầu tiên với những câu hỏi: “Ai là nhân vật mà tên của Người được hô vang trong những năm 1968 như lời hiệu triệu, kêu gọi sự ủng hộ trên toàn nước Đức, đòi chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trên bán đảo Đông Dương? Ai là chính trị gia, là vị Chủ tịch nước, người đã từ chối nhận Huân chương Sao Vàng – tấm huân chương cao quý khi Quốc hội Việt Nam đề nghị trao tặng Người năm 1963 do những cống hiến to lớn – vì miền Nam còn chưa được giải phóng, vì Tổ quốc còn chưa thống nhất?”

Để trả lời những câu hỏi này, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến với các trích dẫn đánh giá, nhận xét trân trọng của nhiều chính khách, học giả nổi tiếng trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chặng đường hoạt động cách mạng của Bác Hồ.

Tác giả viết: “Hồ Chí Minh, như tên gọi từ năm 1942, là người có kiến thức siêu việt. Người không chỉ am hiểu lịch sử, văn học, nghệ thuật, mà còn sử dụng được rất nhiều ngoại ngữ”.

Tác giả kết luận: “Đã 4 thập kỷ trôi qua kể từ ngày 2/9/1969, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh – người được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là ‘anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa’ đã mãi đi xa, song năm 2010 sẽ là dịp để hồi tưởng, tôn vinh những đóng góp của Người, không chỉ thông qua một Hội nghị chuyên đề quốc tế được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2010 cũng là năm Chính phủ hai nước Đức và Việt Nam thỏa thuận sẽ tổ chức ‘Năm Đức tại Việt Nam’ và ‘Năm Việt Nam tại Đức’.”

Tác giả bài báo, nhà báo Hellmut Kapfenberger là người đã có nhiều năm là phóng viên thường trú của Hãng thông tấn ADN của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ tại Việt Nam, đã lưu giữ rất nhiều ấn tượng tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam.

Ông cũng mới cho ra mắt bạn đọc Đức cuốn sách “Hồ Chí Minh” viết về các thời kỳ hoạt động cách mạng của Bác Hồ, nhân dịp 119 năm ngày sinh của Người, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và độc giả Đức./.

Advertisements

Một phản hồi to “HỒ CHÍ MINH”

  1. […] Hồ Chí Minh": Gắn với thực hiện các mặt công tác của cơ quan, đơn vịHỒ CHÍ MINH"DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH""BẢN ÁN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: